FANDOM


In september 1984 werd in Nederland de Open Universiteit opgericht. Er waren in de jaren zeventig op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschillende rapporten en adviezen over universitair onderwijs aan volwassenen verschenen. De beleidsnota Open Universiteit in Nederland van Van Kemenade uit 1977 leidde uiteindelijk tot de Wet op de Open Universiteit die op 1 januari 1985 in werking trad. Het hoofdkwartier van de Open Universiteit werd gevestigd in Heerlen. De studenten maken echter voornamelijk gebruik van de studiecentra die verspreid over Nederland en Vlaanderen (België) zijn opgericht.

Het doel van de Open Universiteit was en is nog steeds het bieden van wetenschappelijk onderwijs aan iedereen die daarvoor de vereiste interesse en capaciteit heeft. Een belangrijke taak van deze universiteit is het aanbieden van tweede kans onderwijs aan volwassenen die daar eerder niet aan zijn toegekomen. Doordat de Open Universiteit geen formele toelatingseisen hanteert (behalve leeftijd) en een grote mate van vrijheid biedt wat betreft plaats, tijd en tempo van de studie (de universiteit maakt gebruik van begeleide zelfstudie) is het onderwijs toegankelijk voor een grote groep studenten.

Het tweede kans onderwijs bleef in de loop der jaren een belangrijke doelstelling. Daarnaast trekt de Open Universiteit ook studenten aan die al hoog opgeleid zijn en die hun kennis willen actualiseren of verbreden. De markt van om-, her- en bijscholing wordt steeds belangrijker.

Organisatie

Bestuur

 • Raad van Toezicht
 • College van Bestuur

Faculteiten

De Open Universiteit Nederland kent 6 faculteiten en 1 onderwijsinstituut:

 • Cultuurwetenschappen
 • Informatica
 • Managementwetenschappen
 • Natuurwetenschappen
 • Onderwijswetenschappen
 • Psychologie
 • Rechtswetenschappen

Expertisecentra

 • Onderwijstechnologisch expertisecentrum
 • Ruud de Moor Centrum (RdMC)
 • Nationaal expertisecentrum leven-lang-leren

Onderwijs service centrum

 • Voorlichting, service en informatie
 • Onderwijs en examens
 • Studiecentra en provinciale steunpunten

Bureau van de universiteit

 • Marketing en communicatie
 • Project- en programmamanagement
 • Beleid en bestuur
 • Personele-, juridsiche- en financiële ondersteuning
 • Facilitair bedrijf
 • Media centrum

ICT servicecentrum

LEX

 • LEX, de Learning EXperience Open Universiteit Nederland in Heerlen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.