Fandom

Scratchpad

Pokemon Ranger Japanese/Choudenshi Bioman

213,088pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Kazuki as Shirou Gou

Natsuya as Shingo Takasugi

Hajime as Ryuuta Nanbara

Minami as Jun Yabuki

Hinata as Hikaru Katsuragi

Also on Fandom

Random wikia