Fandom

Scratchpad

Pokemon Ranger Japanese/Chouriki Sentai Ohranger

212,765pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Kazuki as Gorou Hoshino

Hajime as Shouhei Yokkaichi

Natsuya as Yuuji Mita

Minami as Juri Nijou

Hinata as Momo Maruo

Satoshi as Riki

Also on Fandom

Random wikia