Fandom

Scratchpad

Pokemon Ranger Japanese/Gekisou Sentai Carranger

212,764pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Kazuki as Kyosuke Jinnai

Natsuya as Naoki Domon

Hajime as Minoru Uesugi

Minami as Natsumi Shinohara

Hinata as Yoko Yagami

Also on Fandom

Random wikia