Fandom

Scratchpad

Pokemon Ranger and Digimon/Mahou Sentai Magiranger VS. Dekaranger

212,806pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Pokemon Ranger Team/Magranger

Kazuki as Kai Ozu

Natsuya as Tsubasa Ozu

Minami as Urara Ozu

Hinata as Houka Ozu

Hajime as Makito Ozu

Satoshi as Hikaru

Digimon Team/Dekaranger

Daisuke Motomiya as Ban (Banban Akaza)

Yamato Ishida as Hoji (Hoji Tomazu)

Taichi Yagami as Sen-chan (Sen'ichi Enari)

Sora Takenouchi as Jasmine (Marika Reimon)

Mimi Tachikawa as Umeko (Koume Kodou)

Ken Ichijouji as Tetsu (Tekkan Aira)

Miyako Inoue as Swan-san (Cignian Swan Shiratori)

Jou Kido as Boss (Anubian Chief Doggie Kruger)

Also on Fandom

Random wikia