Fandom

Scratchpad

Pokemon Ranger and Pokemon Black and White/Gokaiger Goseiger Super Sentai 199 Hero Great Battle

212,820pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Cast

  • Kazuki as Captain Marvelous/Riki Honou/Ryo of the Heavenly Fire Star/Satoru Akashi
  • Natsuya as Joe Gibken
  • Minami as Luka Millfy
  • Hajime as Don Dogoier
  • Hinata as Aim de Famille/Umeko Kodou
  • Pikachu as Navi
  • Touya as Alata
  • Touko as Eri
  • N as Aguri
  • Bel as Moune
  • Cheren as Hyde
  • GoseiKnight as Himself
  • Satoshi as Tsuyoshi Kaijou
  • Dento as Soukichi Banba
  • Koki as Daigorou Oume
  • Shigeru Okido as Kanpei Kuroda
  • Hikari as Rei Tachibana
  • Jack Walker as Shirou Gou
  • Kotone as Saki Rouyama
  • Jun as Chiaki Tani
  • Kurotsugu as Genta Umemori

See Also

Pokemon Ranger Japanese/Kaizoku Sentai Gokaiger

Pokemon Black and White/Tensou Sentai Goseiger

Also on Fandom

Random wikia