FANDOM


דברי מבוא

התפתחותה המהירה של הוויקיפדיה וריבוי מאבקי הכח בתוכה מחייבים לדעתנו חשיבה יצירתית בחיפוש אחר פתרון חדשני לשיטת הניהול של הוויקיפדיה ולהסדרת כהונתם של מפעילי המערכת. לפי ראות עינינו, מאבקי הכוח בוויקיפדיה מתרכזים בביקורת על תפקודם וזהותם של מפעילי המערכת, שנתפסים על ידי הקהילה כמוקד השליטה והניהול העיקרי.

המינוי ההיסטורי של המפעילים הנוכחיים בימיה הראשונים של הוויקיפדיה מעניק להם סמכות ארוכת טווח ואינו מחייב אותם במידה מספקת של מתן דין וחשבון לקהילה על טיב פועלם ואיכות מעשיהם. השיטה הנוכחית גם אינה מעודדת את המפעילים להצטיין בתפקידם.

נוהל הסרת ההרשאה הקיים הוא נוהל הדחה דרקוני, פרסונלי ואקטיבי בטבעו, השמור למקרים של הפרה בוטה של הנהלים, ומעורר מאליו ויכוח ומדון כאשר הוא מוצע במקרים השנויים במחלוקת.

לשיטתנו, ראוי שהתפקיד יוענק בעירבון מוגבל ובכפוף לבחירה מחודשת. לאחר התייעצות ודיון בינינו אנו – דורית, נדב והראל – מציעים איפוא נוהל שגיבשנו שלושתנו להפיכת תפקיד מפעיל המערכת לסוג של "שליח ציבור" אשר צריך להעמיד את עצמו לפני דין הבוחר מעת לעת.

השיטה החדשה, אשר תפורט להלן, נועדה לחזק את אופייה הדמוקרטי והדינמי של הקהילה, להזרים דם חדש למערכת, להגביר את אמון הקהילה בתפקוד המפעילים ולהשקיט את תחושות המרמור והתסכול בקרב קהלים שונים תוך כדי מתן תמריץ, הן למפעילים והן לכלל הוויקיפדים, לפעול לטובת הוויקיפדיה בצורה בוגרת ואחראית.

השיטה המוצעת מתבססת על עקרונות דמוקרטיים יסודיים כמו זמניות השלטון, ייצוגיות, שקיפות ומערכת שקולה ומחושבת של איזונים ובלמים. לניסוחה המדוייק של השיטה, כך שיהיה פשוט, הוגן ומאוזן, הוקדשו מחשבה מרוכזת ודיון ממושך בינינו.

הנוהל המוצע

 • מדי ארבעה חודשים ייערך סבב בחירות.
 • בכל סבב בחירות יועמדו לבחירה מחודשת שליש ממפעילי המערכת. מי שנבחר לתפקיד של מפעיל מערכת לא יועמד לבחירה מחודשת בשני הסבבים העוקבים, דהיינו יחזיק בתפקיד במשך שנה, ולאחר מכן יועמד שוב לבחירה.
 • מספר מפעילי המערכת יהיה קבוע (כיום שלושים). הבירוקרט יוכל על פי שיקול דעתו להגדילו או להקטינו למספר אחר המתחלק בשלוש.
 • כל המבקש להיבחר לתפקיד מפעיל מערכת בסבב – כולל המפעילים היוצאים – ירשום עצמו בדף שייועד לכך.
 • רשאים להציע את מועמדותם מי שהיו פעילים בוויקיפדיה במשך חצי שנה וביצעו אלף עריכות במרחב השם הראשי.
 • רשאים לבחור מי שהיו פעילים בוויקיפדיה במשך חצי שנה וביצעו חמש מאות עריכות במרחב השם הראשי.
 • לכל בעל זכות הצבעה יעמוד מספר קולות כמספרם של שליש ממפעילי המערכת. ניתן להשתמש בכל קול כדי להצביע בעד או נגד המועמדים. לא ניתן להצביע בשני קולות או יותר לאותו המועמד.
 • בתום ההצבעה, שתארך שבוע, ייבחרו לתפקיד מפעיל מערכת המועמדים שקיבלו את מאזן התמיכה הגבוה ביותר, ובלבד שמספר התומכים בהם הוא לפחות שלושים אחוזים ממספר המשתתפים בהצבעה בכללה והבירוקרט לא סירב למנותם כאמור בהמשך. מספר הנבחרים יהיה כמספר שליש ממפעילי המערכת. ואולם - לא נמצאו די מועמדים שעמדו בתנאים דלעיל, יוכל הבירוקרט למנות מפעילים על פי שיקול דעתו, כמספר הנבחרים החסרים. היה שוויון במאזן התמיכה בין קבוצת מועמדים – יכריע ביניהם הבירוקרט.
 • לבירוקרט עומדת הזכות לסרב למנות מועמד אחד או יותר שזכה בסבב הבחירות לתפקיד מפעיל מערכת. הסירוב יכול שיהיה לא מנומק. ואולם – היה אם נבחר שוב המועמד שסירב הבירוקרט למנותו בסבב הבחירות העוקב לסירוב, לא יוכל הבירוקרט לסרב שוב למנותו.
 • הודח מפעיל מערכת לפי נוהל הסרת הרשאה, יוכל הבירוקרט למנות לו ממלא מקום לפי ראות עיניו עד לסבב הבחירות הבא שבו היה אמור להיות מועמד לבחירה מחודשת. מפעיל מערכת שהודח כך לא יהיה רשאי להתמודד שנית שנה מיום ההדחה.
 • פרש מפעיל מערכת מרצונו, יוכל הבירוקרט למנות לו ממלא מקום לפי ראות עיניו עד לסבב הבחירות הבא שבו היה אמור להיות מועמד לבחירה מחודשת.
 • כל האמור בנוהל אינו חל על הבירוקרט, שאינו עומד לבחירה לפי הנוהל, ואינו נחשב לצורך הנוהל במניין מפעילי המערכת.
 • הוכח כי מי מהמועמדים לבחירה או המצביעים עשה אחד מאלה, או גרם לאחר שיעשה אחד מאלה:
 • הבטיח או דרש טובות הנאה חומריות או ויקיפדיות בתמורה להצבעה למועמד כלשהו או הימנעות מהצבעה;
 • הפעיל סחיטה ואיומים, כמשמעם בחוק, על ויקיפד אחר שיצביע למועמד כלשהו או יימנע מהצבעה;
 • הפעיל בובת קש כדי להצביע יותר מפעם אחת,
תיפסל מועמדותו או הצבעתו בסבב הבחירות הנוכחי ובשני אלה שאחריו. התגלעה מחלוקת אם נעשו המעשים הנזכרים לעיל אם לאו - יכריע בה הבירוקרט.
 • בכל עת שבה נוקט הנוהל בלשון זכר, נעשה הדבר מטעמי נוחיות בלבד.

הוראות שעה

 • סבב הבחירות הראשון יחל באחד בינואר 2007.
 • בסבב הראשון והשני שייערכו יועמדו לבחירה מחודשת כל המפעילים שלא השתמשו בסמכויות המפעיל שלהם (מחיקה, שחזור, חסימה, שחרור חסימה) בחודשיים שקדמו להצבעה. כמו כן, יועמדו מפעילים שיביעו את נכונותם לכך. נמצאו עשרה מפעילים שיעמדו בסבב הראשון והשני לבחירה מחודשת, יועמדו הם לבחירה. לא נמצאו כאמור, יבחר הבירוקרט עשרה מפעילים לבחירה מחודשת בהגרלה שיערוך. יובהר כי אנו – דורית, נדב והראל – מעמידים עצמנו לבחירה מחודשת כבר בסבב הבחירות הראשון, כדי להביע את אמוננו המלא בנוהל. בסבב השלישי שייערך יועמדו לבחירה מחודשת יתרת מפעילי המערכת. לאחר מכן יהיה כל מפעיל מערכת מכהן משוייך לאחד משלושת הסבבים השנתיים, לפי הנוהל הרגיל.
 • הנוהל ייכנס לתוקפו בבחירות מיוחדות שייערכו בפרלמנט, ושניתן יהיה להצביע בהן בעדו או נגדו. זכות ההצבעה תהיה לפי הכללים הנוהגים בפרלמנט. הרוב הדרוש לקבלת הנוהל יהיה הרוב הדרוש לשם שינוי מדיניות.
 • בשלב הראשון יובא הנוהל לדיון מקדים של כארבעה ימים בארגז חול פרטי, על מנת לברר את הלכי הרוח בקהילה. כדי לייעל את הדיון, ייוחד חלק מיוחד בדף לשאלות ותשובות, שבהן ישיבו מציעי הנוהל על שאלות הבהרה על הנוהל. כן ייוחד חלק נוסף להצעות לשינויים בנוהל. כעבור כמה ימים, מציעי ההצעה יחליטו אם ברצונם להביאה להצבעה בפרלמנט, אם לאו. כדי להימנע מהצבעה מייגעת ובלתי יעילה על כל סעיף בנפרד, יגישו מציעי הנוהל לפי ראות עיניהם נוסח מחייב ושלם של הנוהל להצבעה בפרלמנט, והוא זה שיועמד להצבעה.
 • הבחירות יימשכו עשרה ימים, שבמהלכם לא ניתן יהיה עוד לשנות את הנוהל, מלבד תיקון טעויות סופר והוספת זוטות של הבהרה.
 • אם יתקבל הנוהל, דף "מפעיל נולד" יתייתר ויבוטל.

דיון מקדים בנוהל

אנא מכם, קודם קראו בעיון את כל הכתוב לעיל, ורק אז הגיבו.

שאלות ותשובות

זה המקום לשאול שאלות הבהרה על הנוהל. מציעי הנוהל - דורית, נדב והראל - יענו לכם בשמחה.

שאלה ראשונה

שאלה שנייה

הצעות ייעול ושיפור

זה המקום להציע שינויים שונים בנוהל, במטרה לשפרו ולייעלו. נשמח לשמוע, ונשקול לשלב את ההצעות בגרסה שתובא להצבעה. זכרו שהנוהל חייב להישאר פשוט ומובן ככל הניתן.

הצעה ראשונה

הצעה שנייה

דברי תמיכה כלליים

נא לקצר בדבריכם.

דברי התנגדות כלליים

נא לקצר בדבריכם.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.