FANDOM


Roques sedimentàries

Les roques sedimentàries són aquelles que es formen per l'acció dels agents geològics externs (aigua, vent i gel),es formen a partir de roques ja existents que al ser sormeses a l'acció dels agents atmosfèrics i a l'activitat de certs organismes queden alterades (aquest procés s'anomena meteorització), un cop alterades són erosionades per l'acció de l'aigua, el vent o el gel (erosió), a la partícula erosionada se l'anomena sediment, els propis agents geològics transporten el sediment, les formes de transport són: -Per flotació.

-Per arrosegament.

-Per saltació.

-Per suspensió.

-Per dissolució (només en el cas de l'aigua).

Finalment l'agent geològic ja sigui per pèrdua d'energia i deposició gravitatòria del sediment com per precipitació química del sediment dissolt acaba acumulant les partícules transportades,aquest procés s'anomena sedimentació.

Posteriorment els sediments han de patir la diagènesi en el que esdevenen roques. Aquest procés es divideix en:

-Enterrament. Els sediments són coberts per altres sediments, hi ha llocs a la Terra especialemnt favorables. -Compactació. El pes dels propis sediments suprajacents fa augmentar la pressió donant-se un procés de compactació de les partícules i expulsió de l'aigua que hi pugui romandre. -Cimentació. Simultani a la compactació es produeix la precipitació de certs minerals que cimenten la roca, els més habituals són la calcita, l'aragonit, la dolomita, el quars i el guix. -Exhumació. La roca un cop formada aflora en superfície, normalment degut a la dinàmica de la Tectònica de Plaques.

L'agent geològic dominant i com es manifesta aquest i el tipus de meteorització predominant ve determinada pel clima, aquest factors més el lloc de la Terra on es produeix donaran un tipus de roques característiques que reflexen les condicions climàtiques, geogràfiques i inclús biològiques de l'ambient on es van formar. En general es parla de 3 tipus d'ambients sedimentaris:

-Ambient continental. Fluvial, lacustre, glacial d'alta muntanya etc.. -Ambient de transcisió. Costaner, mareal, deltaïc, etc.. -Ambient marí. Plataforma, abissal, d'escull etc..

Les roques sedimentàries s'agrupen en:

-Roques detrítiques: formades a partir de fragments d'altres roques. Es classifiquen segons el diàmetre de la partícula que les forma i bàsicament són els conglomerats, gresos i argilites.

-Roques químiques: formades a partir de la precipitació de substàncies dissoltes en aigua. Bàsicament tenim el guixos, les sals (halita), calcàrrees oolítiques.

-Roques bioquímiques: formades a partir de la precipitació de substàncies dissoltes en l'aigua degut a l'activitat de certs organismes que ho han afavorit: calcàrees fossílíferes, creta, calcàrees estromatolítique o d'escull.

-Roques orgàniques: formades per l'acumulació de matèria orgànica. Bàsicament els carbons i el petroli, Estrictament són poc abundants però tenen una importància econòmica enorme. Alguns exemples són:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.