FANDOM


תגובה למאמר ראשון

המאמר מתאר את היקף השימוש באינטרנט- נתונים השוואתים מסוגים שונים - תוך התייחסות למהות השימוש בו: קשרים חברתיים, קשרים מקצועיים, חיפוש מידע מסוגים שונים (בריאות, פוליטיקה וכדומה), השוואת מידע, קהילות מקוונות ואינטראקציה עם הכלי - יצירת תוכן.

מחקר מקיף זה הוביל למספר מסקנות עיקריות: האינטרנט משמש ככלי לפרט למיזעור חוסר ודאות. זאת בזכות "בנק" עצום של ידע זמין שהגישה אליו פשוטה. בזכות 'מפגשים' חברתיים חדשים. ומכאן שמכורח היותו אמצעי מידע הוא מצליח לעודד התחברויות אזרחיות כגון קשר רב יותר עם הממשל. כמו כן, לאינטרנט יכולת להציע מגוון טכנולוגויות המחזקות קשרים חברתייים . הבחירה של הפרט , בין אם בקבוצת דיון ובן אם באמצעות הדוא"ל, היא בהתאם לצרכיו. הטכנולוגיה הדו סטרית של האינטרנט מובילה לכך שהפרט לא רק צורך מידע אלא גם מפיץ מידע, מסוגים שונים.

לסיכום, לתחושתי התרומה של מאמר זה היא בהצגה רב גונית של שימושים רבים של הפרט בכלי עשיר זה. למרות הביקורת המתבקשת, שכן המאמר נוטה להאדיר ולשבח כלי זה תוך מיזעור הצגת ההשפעות השליליות של האינטרנט,אין ספק כי נתונים אלו מחזקים את החשיבות של הכלי ברמת המיקרו - ברמת הפרט מאמר זה מציג משתמש מושכל ואקטיבי ש'מנצל' את הכלי המתוחכם הזה לצרכיו. זאת בדומה למסורת ההשפעות החלשות הרואה בנמען כאקטיבי וסלקטיבי שמשתמש בטכנולוגיה, זו או אחרת, לצרכיו.

תגובה למאמר שני

תרומתו של מחקר זה, לדעתי, היא בביקורתיות שהוא מגלה כלפי מחקרים קודמים: הפילוח. הן בהרחבת הגדרת השימושים הרבים שמנצל הפרט בגלישה והן בפילוח המשתמשים . אלו מובילים לציפיה ששימוש באינטרנט למטרות שונות יוביל להשפעה שונה על המשתמשים.

כמו כן, מנסה המחקר, באופן טבעי, לבחון האם מדיום חדש דוחק את המדיום הישן: אינטרנט מול טלוויזיה. ההמצאים, בגלל מרחק הזמן אינם אקטואלים אולם לצד הכתבה שצירף יהודה (מצ"ב לינק) יש פה חומר חדש למחשבה. שכן התפתחויות טכנולוגיות לצד הרחבת השימושים של הפרט מובילות להכלאה שיוצרת מעיין מדיום חדש המקיף מחשב - אינטרנט, טלוויזיה - VOD , מוסיקה וטלפונים. כך שגם החשיבה כי מדיום אחד מחליף את השני כבר לא רלוונטית . כי נראה שהאחד עוטף את השני ומציע ללקוח מולטי - טכנולוגיה אך עם שימוש דומה.

תגובה למאמר שלישי

תגובה למאמר רביעי

תגובה למאמר חמישי

תגובה למאמר שישי

תגובה למאמר שביעי

תגובה למאמר שמיני

תגובה למאמר תשיעי

תגובה למאמר עשירי

תגובה למאמר אחד עשר

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.