FANDOM


המאמר מנסה לבחון שתי אלטרנטיבות אפשריות לגבי הקשר בין פעילות חברתית אזרחית מקוונת והשתתפות פעילה באותם תחומים גם מחוץ לרשת. האחת היא שפעילות מקוונת מעודדת פעילות גם מחוץ לרשת והאלטרנטיבה השנייה היא שבעצם פעילות מכוונת תספק את הצורך של המשתתף במעורבות כלשהי והוא לא יבצע כל מעורבות נוספת. לשם קביעה אילו מבין החלופות היא המתרחשת בפועל, החוקרים הכינו פרופיל מעמיק של האוכלוסייה הנבדקת,לאחר מכן עקבו אחר פעילות המקוונת שלהם באינטרנט, קיבצו את הנתונים לפי קטגוריות רלוונטיות של פעילות אזרחית וחברתית מקוונת ואיפיונו אותה עפ"י פרמטרים רבים. המסקנות היו מאד מורכבות וגילו כי הקשר בין שימוש באינטרנט ופעילות חברתית אזרחית הוא איננו ישיר ותלוי משתנים מתערבים רבים כגון: מבנה אישיותי של המשתתפים, אמונות כלליות מותאמות קהילה, קלות ההשתתפות החברתית והאזרחית באתר ועוד המסקנות המעניינות לטעמי הן שקיימים מאפיינים שונים לפעילות חברתית ולפעילות אזרחית ולא ניתן לקשור את שניהן יחד. מסקנה נוספת היא שהטכנולוגיה, במקרה זה האינטרנט, בעצם לא מהווה גורם מעודד או מעכב אלא פשוט אמצעי להשגת מטרות בידי אלו שמלכתחילה חיפשו אמצעים להגביר את פעילותם. מסקנה זו היא דטרמיניסטית חברתית מובהקת. הכותבים ממתנים את קביעתי וקובעים כי קיימים יחסים דואליים של השפעה הדדית, אך אני חושבת כי ההשפעה הטכנולוגית במקרה זה היא זניחה.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.