Fandom

Scratchpad

The Lion King/Disney Princess

< The Lion King

213,091pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Cast

 • Simba as Snow White
 • Nala as Cinderella
 • Scar as Aurora
 • Timon as Ariel
 • Pumbaa as Belle
 • Shenzi as Jasmine
 • Mufasa as Pocahontas
 • Sarafina as Mulan
 • Banzai as Tiana
 • Sarabi as Rapunzel
 • Zazu as Merida
 • Rafiki as Anna
 • Ed as Sofia
 • Kiara as Alice
 • Kovu as Wendy
 • Zira as Kida
 • Nuka as Eilonwy
 • Vitani as Giselle
 • Ma as Esmeralda
 • Uncle Max as as Megara
 • Iron Joe as Jane
 • Animals as Creatures Forest

Also on Fandom

Random wikia