FANDOM


פרק זה דן בשימוש הביתי באינטרנט. בפתח הפרק מוצגות שתי תיאוריות. הראשונה דנה בצומת הצרכנות: אותה נקודה וירטואלית בה מתחברת הטכנולוגיה עם האדם לכדי מבנה חברתי חדש. התיאוריה השנייה מציגה את הרעיון של רשתות נושאיות, כלומר רשת בה המשתמש נכנע לחוקים ומגבלות על מנת להיות חלק מקולקטיב העוסק הנושא מסוים. לדעת הכותבת שני רעיונות אלו יכולים להועיל למחקרים העוסקים בקשר שבין הטכנולוגיה למשתמש, היינו מי כופה על מי: התנהגות על שימוש בטכנולוגיה, או טכנולוגיה על התנהגות. בפרק זה החוקרת מיישמת את הקביעה כי טכנולוגיות ומשתמשים בדרך כלל מתמזגים אחד עם השני ע"י התקשרות יחד לרשתות מעורבות לדיון באינטרנט. הבחירה דווקא במדיום זה התרחשה משום שזוהי טכנולוגיה שמשכה אליה אלפי משתמשים בזמן קצר יחסית. התייחסות זו עשויה להדגים איך משתמשי אינטרנט משנים את המדיה דרך גילוי תכונותיה הפוטנציאליות ביחס לנסיבות חברותיות ספציפיות שלהם. וכן אפשר לעקוב אחרי שינויים במשתמשים עצמם כאשר הם הופכים להיות משתמשי אינטרנט וכך נכנסים לקשרים והתקשרויות חדשות שהטכנולוגיה מאפשרת.

האינטרנט והמשתמש, תחילת הדרך לקבוצה אחת של הנחקרים היה מחשב מסיבה זו או אחרת, בדרך כלל למטרות למודים או עבודה. הקבוצה השנייה רכשה מחשב על מנת להרגיש מעודכנים בהתפתחויות הטכנולוגיות בשוק, כאשר בחלק מהפעמים שימשו הילדים כתירוץ לקניית המחשב. בקבוצה השלישית של הנחקרים רכשו הללו מחשב בגלל סקרנות או בגלל זמינות של הציוד. אמנם המחשב הוא הצעד הראשון אך נדרש עוד שלב רעיוני על מנת להתחבר לאינטרנט. אצל רוב הנחקרים נוצרה ההרגשה כי חיבור לאינטרנט יעזור להם לשלב את עולם העבודה שלהם עם העולם הביתי וכך לחסוך זמן או כסף. כל המשתמשים במחקר ציינו בסיפוריהם תיווך של מתווך אנושי שהופיע בשלב זה או אחר כמומחה בתחום האינטרנט והמחשבים. מתווך זה הוא האדם שיצר את הקשר בין האדם הפרטי והטכנולוגיה החדשה.

לסיכום למעשה, אדם שנפגש עם מערכת טכנית כמו האינטרנט מתמודד עם מגוון אפשרויות ומגבלות רחב. ההתמקדות בתהליך האימוץ של הטכנולוגיה היא זו שיכולה לפתוח לנו אפיקי מחקר שונים, חדשים ומסקרנים לא פחות מאלו הפתוחים לפנינו היום.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.