Fandom

Scratchpad

Thomas/Rosie & Jim Parodies-Featuring Rosie and Thomas

< Thomas

212,983pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Cast

  • Rosie as Rosie (Rosie and Rosie both share the same name)
  • Thomas as Jim
  • Gordon as John (aka Fizzgog)
  • Henry as Tootle
  • Emily as Pat (aka Loopys Lobes)
  • Duck as Duck (Duck and Duck are both share the same name)

Also on Fandom

Random wikia