FANDOM


Thomas/The lion king 2 is a parody with Thomas pictures and The lion king 2 sounds.

Cast

Version 1

 • Thomas as Simba
 • Emily as Nala
 • Oliver as Zazu
 • James as Timon
 • Henry as Pumbaa
 • Edward as Rafiki
 • Lady as Kiara
 • Donald/Douglas as Kovu
 • Elizabeth as Zira
 • George as Nuka
 • Annie/Clarabel as Vitani
 • Gordon as Mufasa's Ghost

Version 2

 • Thomas as Simba
 • Emily as Nala
 • James as Zazu
 • Oliver as Timon
 • Henry as Pumbaa
 • Edward as Rafiki
 • Lady as Kiara
 • Donald/Douglas as Kovu
 • Elizabeth as Zira
 • Spencer as Teenage Nuka
 • George as Adult Nuka
 • Annie/Clarabel as Vitani
 • Gordon as Mufasa's Ghost

Version 3

 • Henry as Simba
 • Emily as Nala
 • Edward as Zazu
 • James as Timon
 • Percy as Pumbaa
 • Oliver as Rafiki
 • Lady as Young Kiara
 • Molly as Adult Kiara
 • Daisy as Zira
 • Rusty as Young Kovu
 • Salty as Adult Kovu
 • Elizabeth as Vitani
 • Duncan as Nuka
 • Gordon as Mufasa's Ghost

Version 4

 • Thomas as Simba
 • Emily as Nala
 • James as Zazu
 • Edward as Timon
 • Henry as Pumbaa
 • Toby as Rafiki
 • Lady as Young Kiara
 • Mavis as Adult Kiara
 • Elizabeth as Zira
 • Donald/Douglas as Kovu
 • Diesel 10 as Nuka
 • Caroline as Vitani
 • Gordon as Mufasa's Ghost

Version 5

 • Henry as Simba
 • Emily as Nala
 • Edward as Zazu
 • James as Timon
 • Percy as Pumbaa
 • Oliver as Rafiki
 • Rosie as Young Kiara
 • Molly as Adult Kiara
 • Elizabeth as Zira
 • Rusty as Young Kovu
 • Salty as Adult Kovu
 • Diesel as Nuka
 • Daisy as Vitani
 • Gordon as Mufasa's Ghost

Version 6

 • Thomas as Simba
 • Lady as Nala
 • James as Zazu
 • Oliver as Timon
 • Percy as Pumbaa
 • Edward as Rafiki
 • Molly as Kiara
 • Toby as Kovu
 • Elizabeth as Zira
 • Emily as Vitani
 • Spencer as Nuka
 • Gordon as Mufasa's Ghost

Version 7

 • Edward as Simba
 • Molly as Nala
 • James as Zazu
 • Sir Handel as Timon
 • Percy as Pumbaa
 • Toby as Rafiki
 • Rosie as Young Kiara
 • Lady as Adult Kiara
 • Billy as Young Kovu
 • Salty as Adult Kovu
 • Elizabeth as Zira
 • Annie/Clarabel as Vitani
 • George as Nuka
 • Gordon as Mufasa's Ghost

Version 8

 • Edward as Simba
 • Molly as Nala
 • James as Zazu
 • Percy as Timon
 • Henry as Pumbaa
 • Toby as Rafiki
 • Lady as Young Kiara
 • Belle as Adult Kiara
 • Elizabeth as Zira
 • Billy as Young Kovu
 • Donald/Douglas as Adult Kovu
 • Caroline as Vitani
 • D261 as Teenage Nuka
 • D199 as Adult Nuka
 • Gordon as Mufasa's Ghost

Version 9

 • Edward as Simba
 • Molly as Nala
 • James as Zazu
 • Stepney as Timon
 • Percy as Pumbaa
 • Toby as Rafiki
 • Lady as Young Kiara
 • Belle as Adult Kiara
 • Elizabeth as Zira
 • Billy as Young Kovu
 • Henry as Adult Kovu
 • Caroline as Vitani
 • D261 as Teenage Nuka
 • D199 as Adult Nuka
 • Gordon as Mufasa's Ghost

Version 10

 • Oliver as Simba
 • Mavis as Nala
 • Gordon as Zazu
 • Stepney as Timon
 • Percy as Pumbaa
 • James as Rafiki
 • Rosie as Young Kiara
 • Molly as Adult Kiara
 • Elizabeth as Zira
 • Henry as Kovu
 • Annie/Clarabel as Vitani
 • George as Nuka
 • Sir Topham Hatt as Mufasa's Ghost

Version 11

 • Oliver as Simba
 • Mavis as Nala
 • Gordon as Zazu
 • Rheneas as Timon
 • Percy as Pumbaa
 • Henry as Rafiki
 • Lady as Kiara
 • James as Kovu
 • Elizabeth as Zira
 • Annie/Clarabel as Vitani
 • George as Nuka
 • Sir Topham Hatt as Mufasa's Ghost

Version 12

 • Oliver as Simba
 • Mavis as Nala
 • Gordon as Zazu
 • Stepney as Timon
 • BoCo as Pumbaa
 • Henry as Rafiki
 • Rosie as Kiara
 • Percy as Kovu
 • Elizabeth as Zira
 • Diesel as Nuka
 • Daisy as Vitani
 • Sir Topham Hatt as Mufasa's Ghost

Version 13

 • James as Simba
 • Mavis as Nala
 • Thomas as Zazu
 • Toby as Timon
 • Percy as Pumbaa
 • Duck as Rafiki
 • Lady as Young Kiara
 • Emily as Adult Kiara
 • Caroline as Zira
 • Bill/Ben as Young Kovu
 • Murdoch as Adult Kovu
 • Diesel as Teenage Nuka
 • George as Adult Nuka
 • Annie/Clarabel as Vitani
 • Henry as Mufasa's Ghost

Version 14

 • Gordon as Simba
 • Molly as Nala
 • Thomas as Zazu
 • Toby as Timon
 • Percy as Pumbaa
 • Oliver as Rafiki
 • Lady as Young Kiara
 • Emily as Adult Kiara
 • Elizabeth as Zira
 • Bill/Ben as Young Kovu
 • James as Adult Kovu
 • Diesel as Teenage Nuka
 • George as Adult Nuka
 • Annie/Clarabel as Adult Vitani
 • Murdoch as Mufasa's Ghost

Version 15

 • Gordon as Mufasa
 • Mavis as Nala
 • Henry as Zazu
 • Percy as Timon
 • Edward as Pumbaa
 • James as Rafiki
 • Lady as Young Kiara
 • Emily as Adult Kiara
 • Elizabeth as Zira
 • Billy as Young Kovu
 • Murdoch as Adult Kovu
 • Annie/Clarabel as Vitani
 • George as Nuka
 • Toby as Mufasa's Ghost

Version 16

 • Gordon as Mufasa
 • Mavis as Nala
 • Thomas as Zazu
 • Toby as Timon
 • Percy as Pumbaa
 • Oliver as Rafiki
 • Lady as Young Kiara
 • Emily as Adult Kiara
 • Elizabeth as Zira
 • Billy as Young Kovu
 • Arthur as Adult Kovu
 • Annie/Clarabel as Vitani
 • Diesel as Teenage Nuka
 • George as Adult Nuka
 • James as Mufasa's Ghost