FANDOM


Cast

 • DJ as Mufasa
 • Leshawna as Sarabi
 • Cody as Young Simba
 • Beth as Young Nala
 • Trent as Adult Simba
 • Gwen as Adult Nala
 • Noah as Timon
 • Owen as Pumbaa
 • Shawn as Zazu
 • Harold as Rafiki
 • Ezekiel as Ed
 • Duncan as Banzai
 • Courtney as Shenzi
 • Alejandro as Scar
 • Heather as Zira
 • Justin as Nuka
 • Eva as Vitani
 • Dave as Young Kovu
 • Ella as Young Kiara
 • Tyler as Adult Kovu
 • Lindsay as Adult Kiara
 • Sierra as Ma
 • Geoff as Uncle Max
 • Topher as Iron Joe