FANDOM


Ulovlig vedhogst 1895 - Peder Nilsen vs. Fredrik Fransen

Sag No 95 Peder Nilsen Finfjord ved sagförer H. Krogh mod Fredrik Fransen Finfjord for ulovlig at have hugget endel ved ca 60 las* paa klagerens eiendom. – Klageren Peder Nilsen, mödte personlig og fremlagde klage i berammet og forkyndt stand. Indklagede mödte ligeledes personlig.


Forligsmægling blev anstillet, hvorunder partene enedes om at faa en aastedskommisjon, da partene * (er uenige) om skjellet, hvilken av kommisjonen bestemtes til Mandagen den 10de –tiende- juni förstkommende kl 10 frmdg. Udgifterne ved denne kommisjonen blev partene enige om at bære i fællesskab med en halv part hver. Partene paatog sig at varsle aastedskommisjör (aastedskommissær?) Mikal Bell. For tilfælde han skulde have lovligt forfald paatager de sig at varsle suppleanten Jörgen Sivertsen. Nærværende sag bliver saaledes paa klagerens forlangende udsat til da.


Aar 1895 den 10d juni holdtes aastedskommisjon paa Finfjord af de beskikkede ordrede* kommisjörer Kirkesanger Irgens og Anders Bull Eriksen og den beskikkede aastedskommisjör M. Bell. Hvorda behandledes: Sag No 95 d. a. af forligeskommisjonen i henhold til lov af 17. juni 1880 udsatte sag. Som klager mödte Peder Nilsen Finfjord og Hansine Olsen som medbringer av gaarden Finfjord Mtt* no 115 Lökeno* 6” og har forretningen fremmet. Indklagede Fredrik Fransen mödte ogsaa personlig. Klageren fremlagde 2 skjelforretninger af 8d juni 1873 og 18d juni 1846. Ingen af disse forretninger var underskrevet. Disse forretninger kunde derfor ikke lægges til grund for forsamlingen.

Skjel.

Skjellet tager sit udgangspunkt i med X mærket * (ind i) fast sten paa ”Storelvmoen” ved Finfjordvatnet** i red linje opover til gamle Finfjordveien til en nedsat * sten med vedresten*, hvor tverskjellet for Storelvmoen gdsno ___ brugsno ___ går. Fra nevnte sten med vedresten tager det omforenede skjel sin begynnelse og gaar i red linje til X i ”Storelvlidstenen”, hvorfra i ret linje til X i jordfast berg i ”Bergens” videre i ben linje over X i jordfast sten i ”Berret=Finska=Berget” og over i Storelven.


Opsat og vedtaget.

Fredrik Fransen

Peder Nilsen

Hansine Olsdatter

Forligsmægling blev anstillet i anledning at den af indklagede ulovlig udförte vedhugst paa klagerens eiendom, men da forlig ikke kunde opnaas paastod klagerens kjendelse. Indklagede forlod uden tillatelse kommisjonen, men indfandt sig senere.

Da indklagede har indgaaet paa forlig om ovenstaaende skjel, men viste sig uvillig til at godtgjöre klageren for den urettelig huggede ved blev paa klagerens forlangende og i henhold til lov af 8. mai 1869 dens § 1 kti* saaledes i parternes paahör.


Kjend for ret.

Indklagede Fredrik Fransen bör til klagerne Peder Nilsen Finfjord og Hansine Olsdtr. betale for den urettelig huggede ved kr. 20.00 –tyve kroner- alt inden 8 –otte- uger idag under eksekutions tvang. Der paa partenes lige nu* nedhuggede og derliggende ved tilfaldes hendholdsvis eierne. Omkostningene ved aastedskommisjonens möte* der partene med kr 19.68 –nitten kroner otte og seksti öre- med en halvpart hver. Kommisjonen hævet.

Mikal Bell

H. A. Irgens

A B Eriksen


  • = utydelig/usekker på ka det står
    • (de to ordan ”ved Finnfjordvatnet” va streka over)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.