FANDOM


Zeereservaat is de term die gebruikt werd in de PKB PMR. In .... werd besloten een andere terminologie te gebruiken nl. die van het bodembeschermingsgebied. De betekenis van beide termen kan gelijk worden gesteld blijkens .... W.b. zeereservaat zie de volgende tekst uit de PKB PMR (2006) (Beslissing van wezenlijk belang 15): Voor de compensatie van het verlies aan zeenatuur wordt een Zeereservaat mogelijk gemaakt van circa 31 250 hectare in de Voordelta met een aanwijzingsbesluit, een beheersplan en de verlening van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Als uit onderzoek vooraf en uit monitoring tijdens of na de instelling blijkt dat het reservaat minder groot behoeft te zijn, zal de te realiseren omvang worden bijgesteld. In het Zeereservaat worden gebruiksfuncties, die substantieel negatieve effecten hebben op mariene natuurwaarden, verboden of beperkt en wordt een aantal beheersmaatregelen getroffen. Het Zeereservaat wordt mogelijk gemaakt op de locatie in de Voordelta als aangegeven in figuur 3.3.

Figuur 3.3 Locatie Zeereservaat (zie bijlage 2: Kaartenoverzicht)

Met de instelling van het Zeereservaat wordt beoogd om de overwinterings- en fourageerfunctie van de Voordelta voor de kustvogels te versterken en om de ecosystemen zich meer ongestoord te laten ontwikkelen. Het betreft extra maatregelen, bovenop hetgeen in het kader van de nationale en internationale regelgeving op het gebied van de natuurbescherming al vereist is, waardoor in dit gebied kwaliteitsverbetering van de bestaande natuurwaarden zal plaatsvinden. Dit zal de negatieve natuureffecten als gevolg van de aanleg van de Tweede Maasvlakte in hetzelfde Natura 2000-gebied compenseren.

Voor de instelling van het Zeereservaat zal de systematiek van de Natuurbeschermingswet 1998 in worden gezet. De realisering van het Zeereservaat zal worden gewaarborgd door:

In ieder geval zal in het in te stellen Zeereservaat een aantal gebruiksfuncties niet meer worden toegestaan of worden beperkt. Dit betreft mogelijk de volgende functies, waarvan de uitoefening significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied kan hebben:

Hoewel bij het bepalen van de begrenzing van en de maatregelen binnen het Zeereservaat zo veel mogelijk rekening zal worden gehouden met de belangen van de bestaande gebruikers van het gebied, realiseert het kabinet zich dat het beperken van een aantal gebruiksfuncties of het uitsluiten daarvan in het in te stellen Zeereservaat zal leiden tot schade voor partijen die in het betrokken gebied actief zijn. Hierover heeft in de afgelopen periode regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de verantwoordelijke ministers en de vertegenwoordigers van de visserij- en recreatiesector. Zoals in deze overleggen al is aangegeven, komt onevenredige schade als gevolg van de instelling van het Zeereservaat - dat wil zeggen schade die niet valt binnen het normale maatschappelijke of ondernemersrisico - in beginsel voor vergoeding in aanmerking. De Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 (Staatscourant 1999, nr.172) zal daarbij als leidraad dienen. Naast een verbod of beperking van gebruiksfuncties met significant negatieve effecten kan in het Zeereservaat een aantal maatregelen genomen worden om een verhoging van de natuurkwaliteiten te bereiken. De instelling van maatregelen binnen het Zeereservaat worden in het projectenspoor nader bepaald naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken en uitgewerkt in een beheersplan conform artikel 19a en volgende van de Natuurbeschermingswet 1998. Met het geheel aan beheersmaatregelen in het Zeereservaat verwacht het kabinet het verlies aan zeenatuur door de landaanwinning op afdoende wijze te kunnen compenseren.

Op de kaart (figuur 3.3) is een gebied van circa 40.000 hectare als zoekgebied voor het Zeereservaat gereserveerd. Het zoekgebied is beschikbaar voor de realisering van circa 31250 hectare aaneengesloten Zeereservaat. Bij de vaststelling van de begrenzing van het Zeereservaat zal rekening gehouden worden met het Gemeenschappelijk visserijbeleid en – waar mogelijk – het belang van recreatie en toerisme.

Bij de bepaling van de omvang van het Zeereservaat is ervan uitgegaan dat per oppervlakte-eenheid reservaat een ecologische winst van circa 10% is te bereiken. Inmiddels in gang gezet nader onderzoek levert als voorlopige conclusie op dat mogelijk een groter hersteleffect dan 10% zal optreden bij sluiting van de het Zeereservaat voor alle bodemvisserij. Dit onderzoek wordt nog voortgezet. De resultaten van dit onderzoek zullen bij de bepaling van omvang en begrenzing van het Zeereservaat in het projectenspoor worden meegenomen.

Conform de vereisten van de Natuurbeschermingswet 1998 zal monitoring plaatsvinden van de optredende effecten na realisatie van het Zeereservaat en zal het compensatieprogramma worden bijgesteld, indien sprake is van afwijkende effecten ten opzichte van de inzichten ten tijde van het nemen van de vervolgbesluiten. Bij de monitoring van de effecten van het ingestelde Zeereservaat zal niet alleen naar de maatregelen met betrekking tot de visserij worden gekeken, maar ook naar die ten aanzien van verstorende recreatie en andere gebruiksactiviteiten in het gebied.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.